وضعيت توليد و فرآوري موليبدن در ايران

www.kttmolybden.com

Array
آخرین اخبار

وضعيت توليد و فرآوري موليبدن در ايران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ميانگين توليد موليبدنيم در ايران در اين دوره ( 1995-2004) 1190 تن بوده که از 1200 تن در سال 1995 به 600 تن در سال 1998، 1600 تن در سال 2001 و 1400 تن در سال 2004 افزايش نشان مي دهد (جدول9).

 

جدول 9- ميزان توليد موليبدنيم در ايران در سال هاي 1995- 2004 (تن)شکل 7- ميزان توليد موليبدنيم در ايران در سال هاي 1995- 2004


ميانگين توليد موليبدنيم در ايران در اين دوره ( 1997-2001) با نرخ رشد 31/73%، 4/3633 تن بوده که از 2600 تن در سال 1997 به 4501 تن در سال 1999 و 4506 تن در سال 2001 افزايش نشان مي دهد (جدول10).
ايران در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليد موليبدنيم مقام 7 جهان (32/3% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است) ( World Mining Data / Vienna 2003 .

جدول 10- ميزان موليبدنيم توليد شده در ايران در سال هاي1997- 2001(تن)شکل 8- ميزان موليبدنيم توليد شده در ايران در سال هاي1997- 2001


ميانگين توليد موليبدنيم ايران در اين دوره ( 1990-1999) 5/1425 تن بوده که از 889 تن در سال 1990 به 1430 تن در سال 1995 و 2700 تن در سال 1999 افزايش نشان مي دهد ( جدول11).

جدول 11 - ميزان توليد موليبدنيم در ايران در سال هاي 1990 تا 1999 ( تن)

 

 

شکل 9 - ميزان توليد موليبدنيم در ايران در سال هاي 1990 تا 1999

آخرین بروزرسانی ( شنبه, 18 آذر 1391 ساعت 09:17 )  

مشتریان ما

زاپن

افتخارات

بازديد كنندگان آنلاين: 130
شما اینجا هستید: خانه مولیبیدن وضعيت توليد و فرآوري موليبدن در ايران